Akemi Yagino Yashikikarano

Hachi-Ko Szan Goki

Matai Narita Hakko

Asoko of Green Mountain Hill's

Takara

Matai Narita Fujihachiman
Kosei-Go Shatsuko Sanmark Shinzo Kowareru-Go
Kobun's Nikko-Go

Tamami von Hitogara

Image 1

Takaratenryu of Sagami YokoYamasow

Takara

Narukoma of Sagami Shibazakisow
Koteime of Hiratsuka Murayamasow
Kodama Del Vento Divino Ama-Tsu-Mara Del Vento Divino
Akemi di Cambiano